APS Energia

Celem strategicznym Grupy APS Energia jest umacnianie pozycji lidera na rynku urządzeń zasilania awaryjnego dla przemysłu w Polsce, wzmacnianie pozycji na rynkach eksportowych, zwłaszcza w Rosji i Azji Środkowej oraz dalsza ekspansja geograficzna.

Grupa zamierza realizować swoją strategię zarówno poprzez rozwój organiczny w Polsce i na rynkach zagranicznych, jak również poprzez przejmowanie innych producentów lub dystrybutorów oraz firm montażowo-serwisowych działających w szeroko pojętym segmencie AKPiA. Strategia ma na celu zharmonizowanie interesów 5 różnych grup interesariuszy:

  • Akcjonariuszy
  • Klientów
  • Dostawców
  • Pracowników
  • Banków

Strategia spółki zależnej ENAP S.A. obejmuje:

  • Utworzenie firmy sieciowej i inżynierskiej w zakresie AKPiA,
  • Efekt synergii związany z przeniesieniem części produkcji z APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce do obiektu w Kozienicach.

               Rynek w Polsce 

Na rynku polskim głównym celem strategicznym APS Energia jest zwiększanie portfela zamówień w segmencie urządzeń zasilania awaryjnego dla odbiorców przemysłowych oraz wzbogacanie oferty o nowe produkty i usługi. Spółka będzie koncentrować się na realizacji kontraktów w energetyce i przemyśle rafineryjnym. Ponadto Grupa konsekwentnie inwestuje w rozwój technologiczny oferowanych produktów bazując głównie na własnych kompetencjach i osiągnieciach w zakresie R&D oraz współpracy z jednostkami badawczymi i uczelniami. Rozszerzeniu będzie podlegała również oferta usługowa obejmująca, oprócz serwisu urządzeń własnych, usługi montażowe w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Dodatkowo Grupa zakłada wejście w segment odnawialnych źródeł energii poprzez spółkę zależną ENAP S.A.

               Rynki zagraniczne

Grupa APS Energia planuje intensywnie rozwijać działalność eksportową i prognozuje, że udział sprzedaży zagranicznej w jego przychodach będzie systematycznie rósł. Rynki eksportowe zostały wybrane na podstawie analizy ich potencjału, w szczególności rynek rosyjski oraz pozostałe rynki WNP.

Strategia na rynkach zagranicznych zakłada rozwój trójtorowy w zależności od rynku docelowego. W odniesieniu do rynków wschodnich, na których obecnie Grupa APS posiada spółki zależne, rozwój będzie się skupiał na zwiększeniu skali działalności poprzez wzmacnianie struktur handlowych / sprzedażowych oraz prowadzeniu intensywnej kampanii marketingowej, przede wszystkim wśród potencjalnie zainteresowanych klientów z krajów WNP.

Na pozostałych rynkach wschodnich Grupa zamierza kontynuować dotychczasową strategię działania polegającą na obsłudze tych rynków poprzez spółki zależne zlokalizowane w pobliżu tych rynków. W przypadku osiągnięcia odpowiedniej skali sprzedaży na danym rynku Grupa APS przewiduje możliwość tworzenia struktur oprganizacyjnych, które przejmą odpowiedzialność za rozwijanie działalności na danym obszarze. Będą to spółki w pełni autonomiczne tzn. będą oferowały także montaż i serwis produktów Grupy.

Grupa zamiera również rozwijać sprzedaż na rynkach Europy Zachodniej, Ameryki Południowej, Bliskiego Wschodu oraz Stanów Zjednoczonych, jednakże w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie potencjał organizacji i rynków, na których APS Energia już funkcjonuje.

              Czynniki sukcesu / przewagi konkurencyjne

Do głównych czynników sukcesu Grupy APS Energia tworzących istotne i trwałe przewagi konkurencyjne należą:

  • Pozycja lidera na rynku polskim w zakresie przemysłowych systemów zasilania awaryjnego.
  • Ugruntowana pozycja oraz rosnący udział na rynkach wschodnich.
  • Rozpoznawalna i uznana marka (klienci to m.in. Gazprom, NATO, Enea, PKN Orlen) – ponad 18-letnie doświadczenie.
  • Kompleksowość obsługi oraz bogaty portfel produktów (kompleksowe dostawy całych systemów).
  • Doświadczony i wykwalifikowany zespół projektowy i konstruktorski (działy R&D i inżynierski).
  • Znakomite zaplecze laboratoryjne umożliwiające opracowywanie, testowanie i wprowadzanie nowych produktów.
  • Zaawansowanie technologiczne produktów i systemów.
  • Elastyczna oferta asortymentowa dostosowana do potrzeb klienta.
  • Wysoka jakość potwierdzona uzyskanymi certyfikatami na rynku w Polsce i rynkach wschodnich.
  • Bezawaryjności oferowanych produktów.
  • Elastyczność i szybkość realizacji zamówień.
  • Ścisła współpraca z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą.

               Główne kierunki działań

W ramach opracowanej strategii rozwoju Grupy APS Zarząd określił następujące główne kierunki działań:

                1. Dalszy rozwój sprzedaży na rynkach wschodnich

W opinii Zarządu rynki wschodnie, a w szczególności rosyjski, którego potencjał szacowany jest na ok 500 mln PLN rocznie stanowią chłonny i perspektywiczny rynek, co potwierdza utrzymująca się wysoka dynamika wzrostu sprzedaży oraz ich rosnący udział w strukturze sprzedaży Grupy. W związku z tym Grupa zamierza zintensyfikować działania mające na celu dynamiczne zwiększenie skali działalności na tym obszarze przy wykorzystaniu obecnie działającej infrastruktury dystrybucyjnej. Działania związane z realizacją założonej strategii rozwoju będą polegały na wzmocnieniu finansowym spółek zależnych prowadzących działalność na rynkach wschodnich w celu rozbudowy sił i kompetencji sprzedażowych oraz poprowadzenie szerokiej akcji marketingowej propagującej produkty i markę APS Energia

                2. Ekspansja geograficzna na rynkach Europy Zachodniej

Dystrybucja produktów na rynkach zagranicznych, na których Grupa APS nie posiadała spółek zależnych, odbywała się dotychczas bezpośrednio przez APS Energia SA lub poprzez spółki zależne zlokalizowane w pobliskich krajach. Strategia rozwoju zakłada tworzenie własnych oddziałów i filii na rynkach, które Zarząd uznaje za najbardziej perspektywiczne, i na których według jego opinii uzyska odpowiednio wysoką skalę sprzedaży.

                3. Rozwój portfela produktów i usług w zakresie

Ciągły rozwój technologiczny oferowanego asortymentu stanowi dla Grupy podstawę umacniania pozycji na rynkach już obsługiwanych oraz wejścia z ofertą w nowe, perspektywiczne segmenty. W związku z tym Grupa zamierza poszerzyć istniejącą ofertę asortymentową o nowe rozwiązania oraz ulepszyć dotychczas produkowane urządzenia, dostosowując je do indywidualnych potrzeb klientów. Priorytetem w tym zakresie jest utrzymanie wysokiej jakości produktu, innowacyjności, jak również kompleksowej obsługi przed i posprzedażowej, która zapewnia wartość dodaną dla klienta.

Strategia rozwoju na rynkach zagranicznych zakłada konkurowanie z zagranicznymi podmiotami poprzez kompleksową ofertę produktową poszerzoną o usługi doradztwa i serwisu. Docelową grupą odbiorców są firmy z branży energetyki i przemysłu rafineryjnego, które cenią jakość i elastyczną obsługę serwisową. Rozwój na rynkach wschodnich ma także na celu wzmocnienie świadomości marki APS Energia wśród zagranicznych odbiorców, co w opinii Zarządu wpłynie również na uwiarygodnienie pozycji Grupy na rynkach rozwiniętych.

W celu osiągnięcia założonych celów Grupa zamierza:

  • Zwiększyć nakłady na badania i rozwój związane z opracowaniem nowych produktów
  • Rozszerzyć ofertę produktową o m.in. produkty dla rynku trakcji dynamicznej.
  • Poszerzyć bazę o produkty o lepszych parametrach funkcjonalnych i technicznych.
  • Rozwój portfela produktów oraz poszerzenie skali świadczonych usług pozwoli Grupie w pełniejszym zakresie dostosować ofertę do wymagań odbiorców i tym samym zwiększyć skalę działalności, zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

               4. Wejście w nowe segmenty

Grupa APS już obecnie realizuje produkcję urządzenia zasilania gwarantowanego dla elektrowni atomowych. Emitent zdobył już wymagane na rosyjskim rynku energii atomowej certyfikaty bezpieczeństwa i planuje dalszą ekspansję na tym rynku. Zarząd szacuje, że w Rosji budowanych jest około 4 bloków elektrowni rocznie, a potencjalna wartość zamówień związanych z budową jednego bloku to ok 10-20 mln PLN.

Kolejnymi rynkami leżącymi w kręgu zainteresowań rozwojowych Grupy jest rynek urządzeń zasilania dla trakcji dynamicznej (w szczególności trakcji elektrycznej – lokomotywy i wagony), rynek urządzeń zasilania gwarantowanego dla statków handlowych oraz platform wiertniczych. Obsługa klientów w dwóch ostatnich segmentach wymagać będzie znacznej rozbudowy usług serwisowych. Grupa planuje również wejść ze swoimi produktami na rynek gazu łupkowego.

              5. Akwizycje podmiotów z branży

Grupa APS planuje ekspansję zarówno poprzez wzrost organiczny, jak również za pomocą przejęć. Strategia w zakresie M&A stanowi istotny element planu rozwojowego Grupy. Nadrzędnym celem w strategii przejęć będzie przejmowanie m.in. podmiotów, których produkty będą uzupełniały ofertę asortymentową Spółki lub działały na nowych rynkach geograficznych. W październiku 2008 r. APS Energia nabyła 100% udziałów spółki ENAP Sp. z o.o. z siedzibą w Wilczkowicach k./Kozienic, która zajmuje się dostawą usług i serwisem w dziedzinie automatyki (AKPiA) w przemyśle i w energetyce na rynku krajowym i za granicą.

Emitent wytyczył 4 kierunki w strategii M&A:

  • konsolidacja rynku w Polsce,
  • konsolidacja w regionie (głównie Rosja i Azja Środkowa),
  • przejęcia podmiotów stanowiących uzupełnienie oferty produktowej Grupy,
  • przejęcia podmiotów działających na rynkach, dotychczas nieobsługiwanych bądź obsługiwanych w małym stopniu przez Grupę.

Efekty synergii wynikające z przejmowania spółek posiadających komplementarną w stosunku do oferty Grupy gamę produktową pozwolą na osiągnięcie w stosunkowo krótkim czasie istotnych korzyści. Akwizycje umożliwią z jednej strony wzbogacenie posiadanego portfela asortymentowego, z drugiej zaś zwiększenie skali sprzedaży dzięki wykorzystaniu sprawdzonego know-how oraz rozbudowanej sieci dystrybucji Grupy

                  Finansowanie strategii Grupy

Strategia Grupy będzie finansowana zarówno kapitałem własnym (środki wypracowane przez Grupę oraz planowane podwyższenie kapitału) oraz kapitałami obcymi (finansowanie dłużne, finansowanie w ramach programów rozwojowych i pomocowych).