APS Energia

Struktura bieżącego akcjonariatu

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 5 637 098,80 zł i jest w pełni opłacony. Kapitał zakładowy jest podzielony na 28.185.494 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w tym:

  • 19.608.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 4.902.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
  •  207.280 akcji zwykłych na okaziciela serii C1
  • 1.730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
  • 156.107 akcji zwykłych na okaziciela serii C2
  • 182.107 akcji zwykłych na okaziciela serii C3
 Struktura akcjonariatu
Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach na WZA
1 Antoni Dmowski 7 889 772
28,00% 7 889 772 28,00%
2 Piotr Szewczyk 7 890 114 28,00% 7 890 114 28,00%
3 Paweł Szumowski 7 890 114 28,00% 7 890 114 28,00%
4 Investors TFI S.A. 1 613 294 5,7% 1 613 294 5,7%
5 Pozostali 2 902 200
10,3% 2 902 200 10,3%
  Razem 28 185 494 100% 28 185 494 100%

Źródło: Emitent

Struktura akcjonariatu APS Energia SA

 

 

 Notowania APS Energia