APS Energia

Głównymi odbiorcami urządzeń Emitenta są klienci, dla których wysoka niezawodność pracy urządzeń oraz wysokie parametry techniczne są elementem krytycznym.

Oferowane przez Spółkę systemy zasilania awaryjnego zapewniają ciągłość procesów produkcyjnych i możliwość działania w przypadku zakłóceń lub awarii zasilania podstawowego. W ten sposób Spółka pomaga klientom wyeliminować zagrożenie stratami w przypadku awarii zasilania.

Grupa APS Energia realizuje zamówienia dla przedsiębiorstw z następujących sektorów:

•             Energetyka,
•             Przemysł rafineryjny,
•             Przemysł petrochemiczny,
•             Przemysł wydobycia oraz transportu gazu i ropy naftowej,
•             Trakcja,
•             Pozostały przemysł,
•             Sektor obronny,
•             Służba zdrowia.

Urządzenia Grupy pracują m.in. na polach wydobywczych światowych koncernów naftowych, gazociągach i ropociągach, elektrowniach konwencjonalnych i atomowych. Wśród klientów Grupy są m.in. PKN Orlen, Gaz-System, Vatennfall, Nord Stream. Ponadto jednym z najważniejszych klientów APS jest Gazprom. APS zainstalował dotychczas ponad kilka tysięcy systemów w ponad 20 krajach na całym świecie.

Struktura sprzedaży Grupy APS Energia wg sektorów (2012)

 Rynki stryktura

Polska jest nadal dla Grupy APS podstawowym rynkiem, jednakże potencjał krajów byłego Związku Radzieckiego (wynikający głównie z ogromnych nakładów inwestycyjnych na wydobycie, przetwórstwo i przesył nafty & gazu oraz modernizacja i rozbudowa sektora energetycznego) skłonił Spółkę do ekspansji na rynki wschodnie. Dotychczas Grupa APS otworzyła 8 biur w 5 krajach. Spółka od wielu lat obecna jest na rynkach zagranicznych, m. in. w krajach Europy Wschodniej (Rosja, Kazachstan, Azerbejdżan, Litwa, Białoruś, Uzbekistan, Gruzja, Ukraina), w krajach Unii Europejskiej (Czechy, Słowacja, Hiszpania, Holandia, Macedonia) i w innych krajach świata (Arabia Saudyjska, Australia, Irak, RPA, Egipt, Kuwejt).

Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży Grupy (2012 r.)

 struktura geograficzna

Ogólne cechy charakterystyczne rynków, na których działa Emitent:

•             Polska. Emitent szacuje swój udział na ponad 50% rynku przemysłowych urządzeń zasilania gwarantowanego w segmencie energetyki i nafty & gazu, który według szacunków Emitenta wart jest rocznie ok. 35 mln PLN, a jego perspektywy wzrostu to ok. 5% rocznie.
•             Rosja. Spółka zależna OOO APS Energia RUS to największy zagraniczny kanał sprzedaży Emitenta. Według szacunków Emitenta jego udział w rynku o wielkości ok. 500 mln PLN rocznie to ok. 5-6%.
•             Europa Środkowo-Wschodnia. Emitent szacuje wielkość rynku na ok. 45 mln PLN rocznie, a swój udział w rynku przemysłowych urządzeń zasilania gwarantowanego na ok. 10%.
•             Azja Środkowa. Emitent szacuje wielkość rynku na ok. 55 mln PLN rocznie, a swój udział w rynku przemysłowych urządzeń zasilania gwarantowanego na ok. 25%.

Sprzedaż na rynkach innych niż wyżej wymienione ma charakter incydentalny i nie wpływa istotnie na przychody ze sprzedaży Grupy.

Według Emitenta do głównych przesłanek rozwoju rynku, na którym działa Grupa należą m.in.:

•             Budowa nowych bloków energetycznych w elektrowniach w Polsce oraz elektrowniach atomowych na terenie Rosji,
•             Automatyzacja i sterowanie procesów – wzrost popytu na nowoczesne zasilanie,
•             Wspierania z funduszy UE inwestycji proekologicznych (instalacje odsiarczania, itp.),
•             Rozwój sieci przesyłowych ropy i gazu, budowa nowych stacji przesyłowych,
•             Modernizacja przemysłu petrochemicznego, chemicznego, metalurgicznego, wydobywczego i przetwórczego.

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, skontaktuj się z nami.

Czytaj więcej...

Kontakt - PR

Grzegorz Grelo,
MakMedia Group
tel.: +48 600 450 074
tel.: +48 22 646 15 64
g.grelo@makmedia.pl

Anna Kwolek
APS Energia S.A.
tel.: + 48 600 880 649
tel.: +48 22 762 00 15
anna.kwolek@apsenergia.pl

Czytaj więcej...

Kontakt - Autoryzowany Doradca

Bartosz Krzesiak,
Navigator Capital S.A.
tel.: +48 662 028 247
tel.: +48 22 662 028 247
bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl

Czytaj więcej...

akcjonariat button